Przejdź do treści

Data publikacji: 14.11.2022r.

Ostatnia aktualizacja: 1.01.2023r.

   1. INFORMACJE O SERWISIE 

    1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.nataliamizerska.pl jest Natalia Mizerska prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem Józefinowo 3a/3 64-608 Parkowo, NIP: 6060072058.
       1. Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

      • DEFINICJE

       • Formularz zapisu na newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usługi Newsletter.
       • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczenia materiałów.
       • Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter, treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
       • Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
       • Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów.
       • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
       • Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
       • Serwis – strona internetowa pod adresem www.nataliamizerska.pl  oraz wszystkie jej podstrony.
       • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
       • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
       • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
       • Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest, jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.
       • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
       • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
       • Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).
       •  
       • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

        • Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania oraz rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach których dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
         • Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu.
         • Na potrzeby Regulaminu newslettera Właściciel Serwisu podaje swoje dane kontaktowe:
         • adres pocztowy: Natalia Mizerska Józefinowo 3a/3 64-608 Parkowo
         • adres poczty elektronicznej: kontakt@edukreatorka.pl
         • numer telefonu: 665006852
         • Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
         • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na newsletter. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
         •  
         •  

        • WYMAGANIA TECHNICZNE

        • Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
         • Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
          • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
          • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
          • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
          •  
          • Korzystanie z usług elektronicznych zwiazane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

          • W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

        • UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

        • Właściciel Serwisu umożliwia Uzytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
        • Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę.
        • Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu newslettera – usługa Newsletter
        • Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu newslettera – Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę.
         •  

        • NEWSLETTER

        • Właściciel Serwisu świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
         • W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Potwierdzam zapis”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów.
         • Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
         • Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany.

          • Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu.
          • Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu
         • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się”.
         • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@edukreatorka.pl;
         • w formie papierowej na adres pocztowy: Natalia Mizerska Józefinowo 3a/3 64-608 Parkowo.
         • Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.

          • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

        • UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN NA CENĘ

       Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.
       Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia na adres: kontakt@edukreatorka.pl
       W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj.: imię, nazwisko, ulica (osiedle), kod pocztowy, miasto, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: nazwę przedsiębiorstwa oraz numer NIP.
       W odpowiedzi na złożone Zamówienie Właściciel Serwisu przedstawi regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu realizacji zamówienia.

        • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

        • W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu lub oferowanych Usług elektronicznych Użytkownik może złożyć reklamację:
         • w formie papierowej na adres pocztowy: Natalia Mizerska Józefinowo 3a/3 64-608 Parkowo;
         • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@edukreatorka.pl.
         • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
         • Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.

          • Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
          • Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
          • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
          • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
          • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
          • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
          • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

          • DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

       Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

       ZMIANA REGULAMINU

       Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.

       Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 

       Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu oraz jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

       W przypadku usługi Newsletter Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu, daty wejścia w życie zmian Regulaminu oraz jednolitej treści Regulaminu po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

       Przed wejściem w życie zmian Regulaminu Użytkownik może oświadczyć Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z Usług elektronicznych, w tym usługi Newsletter.

       W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

       W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, w tym o statusie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 

       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

       Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.11.2022r.

       Załączniki:

        • Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego

        • Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia do umowy

       Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2023r.

       Regulamin z dnia 14.11.2022r. – wersja pdf

       Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego

       ____________________________

       (miejscowość, data)

       ______________________________________

       (imię i nazwisko/firma)

       ____________________________________

       (e-mail)

       _________________________________

       _________________________________

       (dane Właściciela Serwisu )

       Reklamacja

       Część I.

       Niniejszym składam reklamację na ________________________________________

       ___________________________________________________________________________

       Z uwagi na powyższe, żądam: __________________________________________________

       _______________________

        (data i podpis)

       Część II. (wypełnia wyłącznie przedsiębiorca na prawach konsumenta)

       Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a zawarta umowa jest bezpośrednio związana z moją działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

       NIP: _________ REGON: __________

        1. Prowadzę działalność nieewidencjonowaną, której przedmiotem jest _____________.

        1. Z uwagi na okoliczność ____________________________________________ jestem Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

        1. Zgodnie z informacją dostępną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza jest kwalifikowana pod niniejszymi kodami PKD: ___________________________ (wskazać kody PKD).

       (uzupełnić właściwe)

       _______________________

        (data i podpis)

       Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

       ___________________________

       (miejscowość, data)

       _____________________________________

       (imię i nazwisko)

       _____________________________________

       (e-mail)

                                                                                          ____________________________________

       (dane Właściciela Serwisu )

       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

       Część I.

       Ja ____________________ niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy _____________ _____________ zawartej dnia ___________________________ dotyczącej usługi ______________________________________________________________.

       __________________
       (data i podpis)

       Część II. (wypełnia wyłącznie Przedsiębiorca na prawach konsumenta)

       Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a zawarta umowa jest bezpośrednio związana z moją działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

       NIP: _________ REGON: __________

        • Prowadzę działalność nieewidencjonowaną, której przedmiotem jest _____________.

        • Z uwagi na okoliczność ____________________________________________ jestem Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

        • Zgodnie z informacją dostępną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza jest kwalifikowana pod niniejszymi kodami PKD: ___________________________ (wskazać kody PKD).

       (Uzupełnić właściwe)

       ______________________DOSTARCZSub